ผีเสื้อข้าวสาร
(Rice moth)

ผีเสื้อกลางคืน
(Indian meal moth)

มอดแป้ง
(Red flour beetle)

มอดหัวป้อม
(Lesser grain beetle)

มอดฟันเลื่อย
(saw-toothed grain beetle)

ด้วงเขาสัตว์
(Skin beetle)

มอดหนวดยาว
(Flat grain beetle)

ด้วงงวงข้าว
(Rice weevil)

มอดยาสูบ
(Tobacco beetle)

ข้อมูลทั่วไป
แมลงศัตรูโรงเก็บสามารถเข้าทำลายและปนเปื้อนในวัตถุดิบ เช่น ข้าว ข้าวโพด ธัญพืช แป้ง ยาสูบ ผลไม้แห้ง อาหารแห้ง เป็นต้น แมลงศัตรูโรงเก็บจะเข้าทำลายวัตถุดิบโดยการกัดกิน แทะเล็ม เจาะรู และถักใยติดกันเป็นก้อน

ความเสียหายจากแมลงศัตรูโรงเก็บ
1. ก่อให้เกิดความเสียหายของวัตถุดิบ เช่น วัตถุดิบสูญเสียน้ำหนักและสูญเสียคุณภาพ
2. ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในวัตถุดิบ

วิธีป้องกันกำจัด
1. สำรวจพื้นที่และหาจุดเสี่ยง
2. ทำความสะอาดพื้นที่อยู่เสมอ
3. เก็บรักษาวัตถุดิบให้มิดชิด
4. ใช้กับดักฟีโรโมนกำจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
5. ป้องกันกำจัดโดยใช้วิธีการรมยา