แมลงวันบ้าน
(House fly)

แมลงวันหัวเขียว
(Blow fly)

แมลงวันหลังลาย
(Flesh fly)

ข้อมูลทั่วไป
วงจรชีวิต มี 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย โดยสามารถพบได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือน แหล่งที่อยู่อาศัยตามกองขยะ มูลสัตว์ ซากสัตว์ และเศษอาหารต่างๆ แมลงวันสามารถกินอาหารของคนได้ทุกชนิด ส่วนมากจะชอบกินน้ำตาล คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน

ความเสียหายจากแมลงวัน
1. สร้างความรบกวนภายในบ้านหรืออาคาร
2. ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์ได้
3. สามารถนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ เช่น ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ

วิธีป้องกันกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
1. สำรวจพื้นที่และหาแหล่งเพาะพันธุ์
2. ดูแลความสะอาดพื้นที่อยู่เสมอเพื่อลดแหล่งอาหาร
3. ติดตั้งกับดักแมลงบินเพื่อดักจับตัวเต็มวัย
4. ใช้กับดักฟีโรโมนดักจับตัวเต็มวัย
5. ใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดแมลงวัน