ยุงลาย
(Aedes Mosquitoes)

ยุงก้นปล่อง
(Anopheles Mosquito)

ยุงรำคาญ
(Culex Mosquito)

ข้อมูลทั่วไป
วงจรชีวิต มี 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน (ลูกน้ำ) ระยะดักแด้ (ตัวโม่ง) และระยะตัวเต็มวัย โดยในระยะไข่จนถึงระยะดักแด้จะมีการเจริญการเติบโตในน้ำ ซึ่งยุงแต่ละชนิดจะเจริญเติบโดในแหล่งน้ำที่แตกต่างกัน เช่น น้ำขัง น้ำเสีย น้ำสะอาด เป็นต้น ยุงเพศเมียเท่านั้นที่จะดูดเลือดคนและสัตว์เพื่อนำโปรตีนจากเลือดไปสร้างไข่

ความเสียหายจากยุง
1. สร้างความรบกวนภายในบ้านหรืออาคาร
2. ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์ได้
3. เป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา ไข้มาลาเรีย เป็นต้น
4. น้ำลายยุงอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและผื่นคันได้

วิธีป้องกันกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
1. สำรวจพื้นที่และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
2. ติดตั้งกับดักแมลงบินเพื่อดักจับตัวเต็มวัย
3. ใช้สารเคมียับยั้งการลอกคราบในระยะตัวอ่อน
4. ใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดตัวเต็มวัย