ปลวกสายพันธุ์ Coptotermes

ข้อมูลทั่วไป
ปลวกเป็นแมลงสังคมอยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม มีการแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ มีรูปร่างและหน้าที่ต่างกันชัดเจนคือ
– วรรณะปลวกงาน ทำหน้าที่หาอาหารและสร้างรัง
– วรรณะทหาร ทำหน้าที่ปกป้องรัง
– วรรณะสืบพันธุ์ (ปลวกราชา ปลวกราชินี แมลงเม่า) ทำหน้าที่สืบพันธุ์และวางไข่
วงจรชีวิตของปลวกราชินีจะมีอายุ 1-2 ปี ปลวกงานมีอายุ 2-3 เดือน ปลวกอาศัยอยู่บริเวณที่มีแหล่งอาหารและความชื้นที่เหมาะสม ปลวกส่วนใหญ่จะกินอาหารประเภทเนื้อไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ใบไม้ หรือวัสดุ อื่นๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ

ความเสียหายจากปลวก
1. สร้างความรบกวนภายในบ้านหรืออาคาร
2. สร้างความเสียหายให้กับอาคาร บ้านเรือน และเฟอนิเจอร์ต่างๆ
3. ปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

วิธีป้องกันกำจัด
1. สำรวจพื้นที่และหาจุดเสี่ยง
2. ใช้กับดักเหยื่อล่อในกำจัดปลวก
3. ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดปลวก